sqen

Dialogu Rajonal Rinor për Evropën (Regional Youth Dialogue for Europe)

Projekt rajonal trevjeçar (2023-2026) për:

– Pjesëmarrje të madhe e të rinjve në vendimmarrje

– Përmirësimi i mirëkuptimit dhe bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor

– Forcimi i mbështetjes aktive të qytetarëve për reformat dhe integrimin në Bashkimin Evropian

 

Qendra Youth Act, në bashkëpunim me organizatat partnere të shoqërisë civile nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, ka filluar zbatimin e projektit Dialogu Rajonal Rinor për Evropën.

Të rinjtë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor besojnë se nuk janë mjaftueshëm të dukshëm dhe as të përfshirë në proceset që kanë të bëjnë me të ardhmen e tyre. Është e nevojshme të përmirësohet pjesëmarrja e të rinjve në shoqërinë civile dhe demokratike, lidhja dhe bashkëpunimi i tyre në rajon dhe të forcohet dialogu i të rinjve me vendimmarrësit. Projekti zbatohet në kuadër të zbatimit të Strategjisë së BE-së për Rininë, Planit të Veprimit shoqërues dhe Planit Ekonomiko-Investues për Ballkanin Perëndimor, i cili themeloi programin Garanci për Rininë.

Në projekt, ne përfshijmë përvojën në promovimin e vlerave evropiane dhe demokratike dhe të drejtave të njeriut, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Axhendës 2030, veçanërisht duke marrë parasysh përmirësimin e pozitës së të rinjve dhe anëtarëve të grupeve vulnerabël, si dhe përvojën e inkurajimit të dialogut publik, krijimin dhe monitorimin e politikave publike dhe përfshirjen e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes.

Fletëpalosje e projektit

 

Nëpërmjet mbështetjes së organizatave të shoqërisë civile dhe veçanërisht organizatave rinore, ne do të fuqizojmë aktivistët dhe qytetarët e tyre në të gjithë rajonin:

 • për të avokuar në mënyrë aktive për adoptimin e vlerave evropiane dhe forcimin e institucioneve demokratike dhe të përgjegjshme
 • për të marrë pjesë në dialogun publik për reformat
 • përhapur njohuritë për progresin ekonomik dhe social të sjellë nga miratimi i standardeve evropiane në politikat publike
 • për të punuar së bashku në hartimin dhe zbatimin e projekteve me interes të përbashkët
 • që përmes dialogut dhe bashkëpunimit të kapërcejnë trashëgiminë e së kaluarës në rajon dhe të mbështesin marrëdhëniet dhe pajtimin e e fqinjësisë së mirë.

Aktivitetet kryesore

Njohuri dhe shkëmbim:

 • Hulumtim mbi politikat rinore në Ballkanin Perëndimor
 • Shkolla Rajonale Politeia për Pjesëmarrje Rinore
 • Praktikë vullnetare

Dialogu publik mbi politikat publike – lokale, kombëtare, rajonale:

 • Politeia sesione tematike rajonale mbi politikat publike
 • Debate për politikat rinore
 • Monitorimi i politikave publike për të rinjtë
 • Konferenca rajonale

Financimi i projekteve të organizatave të shoqërisë civile:

 • Fondi i Rinisë
 • Fondi për iniciativa të suksesshme

Komunikimi dinamik me qytetarët:

 • Përmbajtje informative dhe kreative në media dhe rrjete sociale
 • Forumi rinor interaktiv në internet

Punojme ne: Beograd, Tirane, Sarajevo, Prishtine, Shkup, Novi Sad dhe shume qytete te tjera.

Programi do të përfshijë:

 • Në hulumtim përfshihen 150 organizata rinore dhe 1500 aktivistë rinorë
 • 50 pjesëmarrës të Shkollës Rajonale Politeia
 • 6 sesione tematike Politeia
 • 1000 të rinj në një forum rinor interaktiv
 • 10 aktivistë të rinj në praktikën vullnetare (praktikë)
 • 30 projekte të financuara nga Fondi i Rinisë
 • 6 analiza dhe propozime ekspertësh për politikat rinore
 • 30 debate publike mbi politikat rinore
 • 200 pjesëmarrës fizikisht dhe 300 online në konferencën rajonale dyditore.

Koordinatori i projektit:

Fondacija Centar za demokratiju, Beograd

Partnerë:

Qendra Youth Act, Tiranë (YA)

Akademia e Integrimit Evropian dhe Negociatave, Tiranë (AIEN)

Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Kosovë (IKS)

Mreža progresivnih inicijativa, Sarajevë (NPI)

NVO Info Centar, Shkup (NGO IC)

Regionalna akademija za demokratski razvoj, Novi Sad (ADD)

 

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian