sqen

Regional Youth Compact for Europe

28.11.2018Donatori: IPA

Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2018 – Maj 2021

Rreth projektit: Projekti synon zhvillimin e aktiviteteve që synojnë përmirësimin e procedurave dhe angazhimin e të rinjve në hartimin e politikave për integrimin në Bashkimin Evropian. Rëndësi e veçantë i kushtohet fushatave ndërgjegjësuese për qytetarët, përmirësimit të komunikimit si dhe krijimit të rrjetit të organizatave rajonale.