sqen

Hapet thirrja për Propozime për Fondin Aktiv të Arritjeve për Grupet Informale Rajonale!

Projekti Dialogu Rajonal Rinor për Evropën

Ne po hapim zyrtarisht Thirrjen e hapur për Propozime për Fondin e Arritjeve Aktive për Grupet Rajonale Informale në kuadër të projektit Dialogu Rajonal Rinor për Evropën financuar nga Bashkimi Evropian.

Objektivi kryesor i kësaj Thirrjeje është të forcojë grupet krijuese në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht ato informale, duke ofruar mbështetje financiare për iniciativat që synojnë:

1. Rritja e aktivizmit të të rinjve në komunitetet e tyre dhe pjesëmarrja në dialog të strukturuar me vendimmarrësit mbi politikat publike të rëndësishme për të rinjtë;

2. Avokimi për adoptimin e vlerave evropiane dhe forcimin e institucioneve demokratike dhe përgjegjëse;

3. Promovimi i bashkëpunimit rajonal dhe përfitimeve politike, ekonomike dhe sociale të integrimit në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Buxheti total i disponueshëm i Fondit të Arritjeve Aktive është 30.000 EUR. Grupet joformale rajonale mund të aplikojnë për mbështetje financiare për projektin që duhet të jetë midis shumës minimale dhe maksimale të mëposhtme:

  • shuma minimale: 2.000 euro
  • shuma maksimale: 4.000 euro

Vetëm grupet joformale kanë të drejtë të aplikojnë për këtë Thirrje. Këto grupe nuk janë të regjistruar zyrtarisht dhe kanë një nivel të ulët formaliteti dhe aftësi të dobëta teknike dhe menaxheriale. Thirrja është e hapur për grupet joformale që janë mbledhur spontanisht për të zgjidhur një problem në komunitetin lokal, me prioritet për individët që morën pjesë në aktivitetet e RYDE si Shkolla Politeia, Sesionet Tematike Politeia, Laboratorët e Politikave Rinore dhe programi i Praktikës.

Grupet rajonale do të përbëhen nga të paktën 5 të rinj të moshës 16-30 vjeç, të cilët janë shtetas të të paktën 3 nga pesë vendet e Ballkanit Perëndimor në të cilat po zbatohet projekti RYDE (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë* [1] , Maqedonia e Veriut dhe Serbia). Të paktën një person nga grupi informal duhet të jetë në moshë madhore në mënyrë që të nënshkruhet kontrata e zbatimit të projektit.

Mbështetja do të ofrohet përmes pagesave direkte të kryera nga organizatat partnere të RYDE që do të veprojnë si organizata ndërmjetëse për projektin e caktuar. Me propozimin e projektit, aplikantët duhet të zgjedhin vendin pritës të projektit i cili rrjedhimisht do të përcaktojë se cila organizatë partnere do të veprojë si organizatë ndërmjetëse. Organizatat partnere do të kryejnë pagesat për kostot e bëra sipas buxhetit të projektit të vogël të miratuar.

Shteti pritës

Qyteti

Organizata ndërmjetëse

Kontakt

Shqipëri Tirana Youth Act Center [email protected]
Bosnje Hercegovinë Sarajevë Network of Progressive
Initiatives
[email protected]
Kosovë Prishtinë Kosovar Stability Initiative [email protected]
Maqedonia e Veriut Shkup NGO Info Center Foundation [email protected]
Serbi Novi Sad Regional Academy for
Democratic Development
[email protected]

 

Kohëzgjatja e projekteve është deri në gjashtë muaj.

Grupet e përzgjedhura joformale janë të detyruara të zbatojnë projektet e tyre brenda periudhës 10 korrik 2024 deri më 10 janar 2025.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 2 korrik 2024 në orën 20:00 CET. Aplikimet duhen në gjuhën angleze dhe të dorëzohen në mënyrë elektronike në adresën  e-mail: [email protected].

Më poshtë mund të gjeni Udhëzimet për grupet joformale rajonale dhe Anekset e nevojshme për aplikimin e projektit.

Fondi i Arritjeve Aktive për Grupet Rajonale Informale është një mbështetje financiare për palët e treta si  aktivitet nën-grantues i projektit rajonal tre-vjeçar “Dialogu Rajonal Rinor për Evropën” (RYDE), financuar nga Bashkimi Evropian në periudhën 2023 -2026 përmes Programit të BE-së për Shoqërinë Civile dhe Medias në favor të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë për 2021-2023 (IPA III). Projekti RYDE po zbatohet nga Fondacioni Qendra për Demokraci nga Serbia si partner kryesor në bashkëpunim me organizatat partnere të shoqërisë civile nga rajoni: Akademia e Integrimeve dhe Negociatave Evropiane (Shqipëri), Qendra Youth Act (Shqipëri), Iniciativa Kosovare për Stabilitet. (Kosovë*), Rrjeti i Iniciativave Progresive (Bosnje dhe Hercegovinë), Fondacioni i Qendrës Informative të OJQ-ve (Maqedonia e Veriut) dhe Akademia Rajonale për Zhvillim Demokratik (Serbi).