sqen

Pyetësor – Planifikimi i politikave rinore në Ballkanin Perëndimor – Shqipëri

Qendra Youth Act së bashku me organizatat partnere nga rajoni, në kuadër të projektit rajonal “Dialogu Rinor Rajonal për Evropën-RYDE”, financuar nga Bashkimi Evropian (BE) po kryen kërkime mbi prioritetet e të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në procesin e krijimit të politikave rinore në Ballkanin Perëndimor.
 Ky projekt po zbatohet në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në forcimin e demokracisë pjesëmarrëse, të integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, përmes rritjes së ndikimit të organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht organizatave rinore në promovimin e vlerave demokratike dhe përfitimeve politike, ekonomike e sociale të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor.

Kontributi juaj është thelbësor për të kuptuar perspektivat e aktivistëve rinorë, politikëbërësve, gazetarëve, studiuesve, etj. Ky pyetësor merr afërsisht 10-15 minuta për t’u plotësuar. Përgjigjet tuaja do të mbeten anonime.

Ju lutemi të plotësoni këtë pyetësor të shkurtër nëse jeni të rinj:
• anëtarë të partive politike
• pjesë e organizatave të shoqërisë civile
• aktivist
• vendimmarrës
• gazetar
• pjesë e komunitetit akademik