sqen

Të rinjtë e Ballkanit Perëndimor në proceset e politikëbërjes

Hulumtim mbi Qëndrimet e organizatave të shoqërisë civile dhe të rinjve në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Janar 2024

Ky hulumtim mbi politikat rinore dhe proceset e politikëbërjes në Ballkanin Perëndimor është kryer si pjesë e projektit rajonal të titulluar Dialogu Rajonal Rinor për Evropën – RYDE. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i projektit është të kontribuojë në forcimin e demokracisë pjesëmarrëse të integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor duke rritur ndikimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve), organizatave rinore në veçanti, në promovimin e vlerave demokratike dhe politike, ekonomike dhe përfitimet sociale të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor.

Qëllimi i hulumtimit është të rrisë ndërgjegjësimin e përgjithshëm duke mbledhur të dhëna përkatëse në lidhje me politikat rinore dhe investimet sociale në Ballkanin Perëndimor. Hulumtimi ofron një analizë të pikëpamjeve aktuale të organizatave rinore dhe vetë të rinjve në lidhje me politikat rinore në këtë rajon. Hulumtimi mbulon gjashtë ekonomi: Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën*, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë.

Ekipi hulumtues përbëhej nga dy ekspertë të lartë dhe të rinj nga të gjitha ekonomitë e mbuluara, me përjashtim të Malit të Zi (i cili u mbulua nga një studiues nga Serbia).

Fokusi i hulumtimit ishte mbledhja e të dhënave mbi qëndrimet ndaj politikave ekzistuese rinore, qasjet për përmirësimin e politikave rinore në nivel lokal/kombëtar/rajonal dhe prioritetet e grupeve rinore vulnerabël në politikat përkatëse. Të dy OSHC-të rinore dhe të rinjtë (aktivistë qytetarë dhe politikë, politikëbërës, gazetarë, studiues, etj.) morën pjesë në hulumtim.

Pas kësaj, dy anketa plotësuese u kryen njëkohësisht në të gjitha vendet – njëra me fokus organizatat rinore përmes intervistave dhe tjetra në një spektër më të gjerë të palëve të interesuara, përmes një sondazhi online. Nga gushti deri në tetor 2023, janë kryer gjithsej 151 intervista me përfaqësues të OSHC-ve në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Intervistat u pasuan nga një anketë online e kryer gjatë tetorit dhe nëntorit 2023. Anketa përfshinte 1366 të rinj individë në këto ekonomi. Të dy anketat synonin të vlerësonin gjendjen e politikave rinore, efektivitetin e tyre dhe perspektivat e atyre që janë të përfshirë në aktivitete të lidhura me rininë. (…)

Ky publikim është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Fondacionit Qendra për Demokraci dhe partnerëve në projekt, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Western Balkans Youth in Policy Making Processes – Research on the Attitudes of civil society organisations and young people