sqen

Social Qender Komunitare – Zhvillim aftësish

Untitled

Partneri: Bashkia Roskovec

Donatori: Italian-Albanian Debt for Swap Program (IADSA)

Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2017 – Tetor 2018

Rreth projektit: Ky projekt synon përmirësimin dhe rivatilizimin e jetës në komunitet përmes integrimit social të të gjitha shtresave, në vecanti të atyre në risk nga varfëria dhe ata që janë të përjashtuar nga aksesi në edukimin formal dhe mësimin informal, programet e punësimit, kulturës dhe ICT.