sqen

Shkollë Verore për Dizajn në Universitetin Maribor, Slloveni

Shkollë Verore  për Dizajn

25 Qershor – 8 Korrik, 2017 

Edhe pse studentët dhe të diplomuarit sot fitojnë njohuri cilësore nga fushat e tyre të studimit, ata kanë më pak njohuri dhe aftësi kur ballafaqohen me problemet komplekse. Një nga arsyet është se problemet komplekse nuk përshtaten me modelet e nxënësve të mësuar, një tjetër është se problemet komplekse më shpesh kërkojnë njohuri nga disiplina të ndryshme. Prandaj kërkohet një qasje jo-lineare, sistematike dhe ndërdisiplinore, e cila paraqet bazën e programit të  dizajnit
Grupi i synuar i kësaj shkolle të verës janë studentët MA dhe PhD të fushave të ndryshme të studimit, duke përfshirë inxhinieri, shkencat natyrore, ekonomi, shkencat sociale, artet e bukura.

Mund të Aplikoni Këtu!

Rezultatet kryesore të të nxënit do të jenë:·

  • Qasja e sistemit dhe mendimi i dizajnit holistik·
  • Identifikimi, formulimi dhe analiza ndërdisiplinore·
  • Dizajni ndërdisiplinor, i cili përfshin perspektiva teknike, ekologjike, biologjike, ekonomike, sociologjike, artistike dhe të tjera.

Më shumë informacion mund të gjeni këtu: