sqen

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Kartës Rinore Evropiane

1234029_506942822765292_5513639535381389680_n

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Kohëzgjatja e Projektit: Prill 2015 – Gusht 2015

Rreth projektit: Projekti synon fuqizimin e të rinjve duke informuar ata nëpërmjet Portalit Youth Act në lidhje me mundësi të ndryshme, vullnetarizmi, internshipi apo kurseve dhe projekteve evropiane në kuadrin e bashkëpunimit evropian. Projekti nëpërmjet fushatës promovuese synon të informojë 10.000 të rinj lidhur me rëndësinë e Portalit Youth Act si dhe Kartën Rinore Evropiane.