sqen

Ftesë për aplikim për ekspert

Thirrje e hapur

Shërbim ekspertize në aktivitetet Bootcamp dhe Scouting në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”.

Hyrje

Qendra Youth Act, në mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Rinisë është angazhuar në zbatimin e projektit Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse”, i cili fillon më datë 14 Dhjetor 2022 dhe mbaron më 13 Tetor 2023. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike, konkurrencës së barabartë dhe mbështetjes së modeleve të suksesshme në biznes.

Objekti:

Angazhimi i 2 ekspertëve në total në 5 ditë pune, në realizimin e aktiviteteve Bootcamp dhe Scouting (përkatësisht nga një ditë për secilin aktivitet).

Qëllimi i pozicionit:

Ekspertët e angazhuar nën rolin e mentoruesit ekspertët do të mbikëqyrin dhe zhvillojnë më tej idetë inovative bazuar në modelin STEAM. 

Kohëzgjatja e kontratës:

Ekspertët do të angazhohen gjithsej në 2 ditë pune secili gjatë muajve Prill dhe Maj 2023.

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Të mentorojnë idetë inovative të krijuara nga vetë të rinjtë pjesëmarrës;
  • Të japin sugjerime e orientime për zhvillim më tej të idesë së biznesit.
  • Të përpunojnë raportin përfundimtar të aktivitetit si dhe të identifikoj ë idetë më të mira.

Kualifikimi dhe eksperienca:

  • Të kenë eksperiencë në aktivitete pitching, scouting dhe bootcamp etj.;
  • Të ketë aftësi organizative dhe komunikuese.
  • Të ketë arsim të lartë në fushën e marketingut ose të IT.

Dokumentat e nevojshëm për aplikim:

  • CV e aplikantit;
  • Diplomë dhe kualifikime;

Afatet dhe dorëzimi i aplikimit

  • Aplikimi duhet dorëzuar brenda datës 15 Prill 2023.
  • Aplikimi mund të dërgohet me email në adresën [email protected], me postë apo dorazi në adresën: Rruga “Frang Bardhi” Selitë-Tiranë.