sqen

Ekipi i menaxhimit të projektit RYDE takim në Shkup

Në datat 22-24 Prill, ekipi i menaxhimit të projektit RYDE (Regional Youth Dialogue for Europe), zhvilloi takimin e rradhës në Shkup, Maqedoni e Veriut. Gjatë dy diteve takim u analizua viti i parë i projektit, problematikat e hasura nga organizatat partnere, si dhe aktivitetet e planifikuara në vitin e dyte.  Qendra Youth Act përgjegjëse për programin e Internship prezantoi udhëzuesin se si do të menaxhohet ky program si dhe periudhën e planifikuar.