sqen

Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore

FLETEPALOSJE DAP shtyp-page-001Donatori: Australian Embassy/ Direct Aid Program Albania 2016

Kohëzgjatja e Projektit: 12 Dhjetor 2016 – 12 Qershor 2017

Rreth projektit: Projekti synon identifikimin e çështjeve dhe problemeve kryesore në brezat e rinj me qëllim eleminimin e pabarazisë gjinore, nxitjen e bashkëpunimit mes djemve e vajzave kundër çdo lloj dhune për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të barabartë për të gjithë.