sqen

Staff

 • SABINA BORAKAJ
  Drejtor Ekzekutiv
  Ka përfunduar studimet e larta për Shkenca Politike dhe Master Shkencor për Studime Europiane dhe Administrim Publik. Eksperiencë disa vjecare në zbatimin e projekteve të ndryshme Kombëtare dhe Europiane me fokus të rinjtë. Koordinatore e Kartës Rinore Evropiane (EYCA) për territorin shqipëtar.
 • SUELA TOPI
  Specialist Finance
  Ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë dhe Master në Menaxhim Bioznesi. Ka një eksperiencë të gjerë si Specialiste Finance në sektorin privat dhe në organizata jo-fitimprurëse. Ka një eksperiencë të gjere në menaxhim dhe administrim biznesi si dhe koordinim të projekteve të ndryshme.
 • ELDA MAMOÇI
  Koordinatore
  Ka një eksperiencë të gjatë si producente dhe eksperte e eventeve artistike, kulturore, sportive dhe shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu ka një eksperiencë profesionale në mësimdhënie në fushën e turizmit, organizim e planifikim eventesh dhe në menaxhimin dhe koordinimin e projekteve me fokus rininë.
 • ERION MUÇA
  Ekspert Komunikimi
  Ka përfunduar studimet e larta Bachelor dhe Master në Gazetari dhe Shkenca Komunikimi pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gazetarisë dhe Shkencave të Komunikimit. Ai gjithashtu është Gazetar dhe Opinionist, prezent në media me shkrime dhe studio televizive prej më shumë se 10 vitesh.
 • KRIS MUHAJ
  Psikologe
  Ka pëfunduar studimet në Psikologji Klinike. Është Licensuar nga Urdhëri i Psikologut Shqiptar, muaji Janar 2017, me titullin Psikologe Klinike. Eksperienca e saj në fushën e Psikologjisë Klinike ka filluar në institucione Publike si Spitali Psikiatrik për të adoleshent dhe për fëmijë, Qendra Multidisiplinare për moshën e tretë, Shoqatën e Vajzave dhe Grave Shqiptare dhe Materniteti Mbretëresha Geraldinë 2012 – 2016, në pozicionin e Psikologes Klinike.
 • AIDA HUDHRI
  Këshilluese Education USA
  Ka përfunduar studimet për Gjuhë angleze, profili Studime Britanike dhe Amerikane pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë të gjatë profesionale si këshilluese studimesh në Amerikë, menaxhim projekti, organizim panairesh, përkthim, etj.
 • ALMA GJONI
  Koordinatore zyre
  Është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Dega Anglisht. Pas përfundimit të studimeve ka dhënë kontributin e saj në sektorin e arsimit parauniversitar si mësuese e gjuhës angleze, si dhe në arsimin universitar si pedadoge e jashtme. Gjatë kësaj periudhe ka kryer me sukses programe trajnimi dhe certifikimi në fushën e edukimit të ofruara nga organizma ndërkombëtarë dhe instuticionet arsimore.
 • GREJSA DUSHKU
  Konsulente Ligjore
  Ka ndjekur studimet Bachelor në programin “Drejtësi” dhe më pas Master i Shkencave “E drejtë Tregtare”, duke u diplomuar si studente ekselente. Ekspereincë si asistente avokat dhe asistent notere disa vjeçare përgjatë studimeve të saj. Aktualisht ka marrë titullin “Asistent Avokat” duke ndjekur studimet pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Ajo gjithashtu ka eksperiencë me disa organizata kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e së drejtës, ligjit, vullnetarizimit etj.
 • OLTA MURATAJ
  Sociologe
  Mban titullin doktor i shkencave në fushën e Sociologjisë të mbrojtur pranë Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Hacettepe-s në Ankara, Turqi. Gjatë studimeve doktorale ka qënë pjesë e qendrave kërkimore shkencore si trajnuese dhe organizatore për seminaret për të rinjtë si dhe pjesëmarrëse në projekte të ndryshme me bazë kërkimore kualitative.
 • AURELA TOSKA
  Eksperte Prokurimi
  Aurela Toska është angazhuar pranë Youth Act që nga 1 Maji i 2017 si specialiste prokurimesh. Me një eksperiencë të gjatë në sektorin privat në fushën e prokurimeve dhe koordinatore për disa projekte në bashkëpunim me UNDP, Universitetin Valle Giuglia (Romë) dhe disa Bashki të vendit.