sqen

Projekte

Ngritja e rrjetit të profesionistëve të rinj

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2017 – Nëntor 2017 Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e punësimit, rritjen e aftësive dhe angazhimit social të të rinjve që ndjekin arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri. Kjo realizohet nëpërmjet fuqizimit e tyre për mobilitet, pjesëmarrje dhe aftësim përmes bashkëpunimit, ndërveprimit dhe anëtarësimit në Kartën Rinore Europiane.

Read More »

Të rinjtë në mbrojtje të natyrës

Donatori: Regional Environmental Center (REC)- Albania Kohëzgjatja e Projektit: Dhjetor 2016 – Qershor 2017 Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e të rinjve në mbrojtjen e mjedisit. Sensibilizimin e tyre që një mjedis i pastër sjell një jetë cilësore e të shëndetshme.

Read More »

Bus of Culture

Partneri: E-Genclik Association/Turqi Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity) Kohëzgjatja e Projektit: Tetor 2016 – Shkurt 2017 Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.

Read More »

Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore

Donatori: Australian Embassy/ Direct Aid Program Albania 2016 Kohëzgjatja e Projektit: 12 Dhjetor 2016 – 12 Qershor 2017 Rreth projektit: Projekti synon identifikimin e çështjeve dhe problemeve kryesore në brezat e rinj me qëllim eleminimin e pabarazisë gjinore, nxitjen e bashkëpunimit mes djemve e vajzave kundër çdo lloj dhune për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të barabartë për të gjithë.

Read More »

Të rinjtë kundër Korrupsionit

Donatori: Public Affairs Section, U.S. Embassy –  Tirana, Albania Kohëzgjatja e Projektit: Tetor 2015 – Qershor 2016 Rreth projektit: Projekti synon ndërgjegjësimin e të rinjve për format e ndryshme të shfaqjes së korrupsionit në komunitet, informimin e tyre mbi mënyrat se si mund të luftohet korrupsioni, nxitjen e transparences dhe zbatimit të ligjeve. Të rinjtë do të angazhohen në trajnime, ...

Read More »

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Kartës Rinore Evropiane

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Kohëzgjatja e Projektit: Prill 2015 – Gusht 2015 Rreth projektit: Projekti synon fuqizimin e të rinjve duke informuar ata nëpërmjet Portalit Youth Act në lidhje me mundësi të ndryshme, vullnetarizmi, internshipi apo kurseve dhe projekteve evropiane në kuadrin e bashkëpunimit evropian. Projekti nëpërmjet fushatës promovuese synon të informojë 10.000 të rinj lidhur ...

Read More »