sqen

Projekte

Create Union with Volunteerism

Partneri: E-Genclik Association/Turqi Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity) Kohëzgjatja e Projektit: Qershor 2017- Dhjetor 2017 Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.

Read More »

Social Qender Komunitare – Zhvillim aftësish

Partneri: Bashkia Roskovec Donatori: Italian-Albanian Debt for Swap Program (IADSA) Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2017 – Tetor 2018 Rreth projektit: Ky projekt synon përmirësimin dhe rivatilizimin e jetës në komunitet përmes integrimit social të të gjitha shtresave, në vecanti të atyre në risk nga varfëria dhe ata që janë të përjashtuar nga aksesi në edukimin formal dhe mësimin informal, programet ...

Read More »

Ngritja e rrjetit të profesionistëve të rinj

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2017 – Nëntor 2017 Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e punësimit, rritjen e aftësive dhe angazhimit social të të rinjve që ndjekin arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri. Kjo realizohet nëpërmjet fuqizimit e tyre për mobilitet, pjesëmarrje dhe aftësim përmes bashkëpunimit, ndërveprimit dhe anëtarësimit në Kartën Rinore Europiane.

Read More »

Të rinjtë në mbrojtje të natyrës

Donatori: Regional Environmental Center (REC)- Albania Kohëzgjatja e Projektit: Dhjetor 2016 – Qershor 2017 Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e të rinjve në mbrojtjen e mjedisit. Sensibilizimin e tyre që një mjedis i pastër sjell një jetë cilësore e të shëndetshme.

Read More »

Bus of Culture

Partneri: E-Genclik Association/Turqi Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity) Kohëzgjatja e Projektit: Tetor 2016 – Shkurt 2017 Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.

Read More »

Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore

Donatori: Australian Embassy/ Direct Aid Program Albania 2016 Kohëzgjatja e Projektit: 12 Dhjetor 2016 – 12 Qershor 2017 Rreth projektit: Projekti synon identifikimin e çështjeve dhe problemeve kryesore në brezat e rinj me qëllim eleminimin e pabarazisë gjinore, nxitjen e bashkëpunimit mes djemve e vajzave kundër çdo lloj dhune për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të barabartë për të gjithë.

Read More »