sqen

Projekte

Regional Youth Compact for Europe

Donatori: IPA Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2018 – Maj 2021 Rreth projektit: Projekti synon zhvillimin e aktiviteteve që synojnë përmirësimin e procedurave dhe angazhimin e të rinjve në hartimin e politikave për integrimin në Bashkimin Evropian. Rëndësi e veçantë i kushtohet fushatave ndërgjegjësuese për qytetarët, përmirësimit të komunikimit si dhe krijimit të rrjetit të organizatave rajonale.

Read More »

Të rinjtë kundër bullizmit përmes aktiviteteve sportive

Donatori: GIZ Albania Kohëzgjatja e Projektit: Tetor 2017- Dhjetor 2017 Rreth projektit: Projekti synon nxitjen e aktiviteteve sportive si instrumente për të luftuar dhunën në shkollë. Gjithashtu, është synuar edhe ndërgjegjësimi i të rinjve  për kërcënimet që vijnë nga mënyra të ndryshme si dhe është dhënë informacion se si të adresojnë dhunën, veçanërisht ngacmimi në shkollë.

Read More »

Young People are Connecting to Life With EVS

Partneri: Social Sciences University of Ankara Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity) Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2018 – Janar 2019 Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.

Read More »

Create Union with Volunteerism

Partneri: E-Genclik Association/Turqi Donatori: EU/Erasmus+/Volunteering Activity (European Service Activity) Kohëzgjatja e Projektit: Qershor 2017- Dhjetor 2017 Rreth projektit: Projekti synon përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të të rinjve vullnetarë nëpërmjet shkëmbimeve ndërkulturore, zhvillimit personal, kreativitetit etj.

Read More »

Social Qender Komunitare – Zhvillim aftësish

Partneri: Bashkia Roskovec Donatori: Italian-Albanian Debt for Swap Program (IADSA) Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2017 – Tetor 2018 Rreth projektit: Ky projekt synon përmirësimin dhe rivatilizimin e jetës në komunitet përmes integrimit social të të gjitha shtresave, në vecanti të atyre në risk nga varfëria dhe ata që janë të përjashtuar nga aksesi në edukimin formal dhe mësimin informal, programet ...

Read More »

Ngritja e rrjetit të profesionistëve të rinj

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2017 – Nëntor 2017 Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e punësimit, rritjen e aftësive dhe angazhimit social të të rinjve që ndjekin arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri. Kjo realizohet nëpërmjet fuqizimit e tyre për mobilitet, pjesëmarrje dhe aftësim përmes bashkëpunimit, ndërveprimit dhe anëtarësimit në Kartën Rinore Europiane.

Read More »