Bursa

Programi Masterit & Internshipit në SHBA

MIP-WEB

Fondacioni i Zhvillimit Shqiptaro Amerikan (AADF), ka krijuar programin Master & Internship për të siguruar  profesionistëve të rinj shqiptarë dhe menaxherëve të rinj një mundësi unike për praktika profesionale dhe program master në fushën e studimeve të Arsimit , Menaxhimit, TIK dhe Inovacion, Menaxhimit të Projekteve, Sipërmarrje, turizmi kulturor dhe eko-turizmi. Për të lehtësuar zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe ...

Read More »