Aktivitet në Shkollën e Mesme Sandër Prosi mbi Edukimin e Të Rinjve për Barazinë Gjinore

1.

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit  Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore mbështetur  financiarisht nga Grantet e Vogla të Programit Direct Aid (DAP) të qeverisë Australiane, zhvilloi workshopin e pare te projektit i cili kishte si qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve  mbi mundësitë e barabarta dhe barazinë gjinore në çdo  nivel të jetës.

Ky aktivitet u zhvillua në Shkollën e Mesme Sander Prosi Tiranë.

Projekti synon të mësojë dhe organizojë nxënësit e 5 shkollave të mesme të Tiranës dhe Durrësit, duke përfshirë edhe zonat rurale, të bëhen aktivistët e Të Drejtave Të Njeriut më specifikisht për mbrojtjen e grave dhe vajzave të reja nga dhuna me bazë gjinore.

1  2.    3    4